فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

گزارش كارآموزی نرم افزار كامیپیوتر با موضوع پست الكترونیك

دانلود گزارش كارآموزی نرم افزار كامپیوتر با موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الكترونیك كار با نامه ها

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته مهندسی نرم افزار در شرکت نرم افزاری

دانلود گزارش کارورزی در شرکت نرم افزاری مخصوص رشته مهندسی نرم افزار

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شرکت نرم افزاری

گزارش کارآموزی شرکت نرم افزاری مخصوص رشته ی کامپیوتر

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام

گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام مخصوص رشته ی نرم افزار کامپیوتر

قیمت : 4,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی سایت دانشگاه

گزارش کارآموزی سایت دانشگاه مخصوص رشته ی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع سخت افزار ACCESS

گزارش کارآموزی سخت افزار ACCESS مخصوص رشته ی کامپییوتر

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت نجم رایانه

گزارش کارآموزی شرکت نجم رایانه مخصوص رشته ی کامپیوتر

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی

دانلود گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مخصوص رشته کامپیوتر

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل